Jedyne w Polsce myjnie
z ciśnieniem wody 150 bar!

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez klienta z samoobsługowych myjni bezdotykowych AUTO SPA BARANOWSKI należących do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ASB24 MYJNIE” z siedzibą w Poznaniu (61-674), os. Wichrowe Wzgórze 10A, posiadającego NIP: 7821664822

2. Wjazd na myjnię i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Myjnia jest czynna przez wszystkie dni w roku, całodobowo.

3. Myjnia jest monitorowana w sposób ciągły przy użyciu kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez klientów.

4. W obrębie myjni obowiązują zasady ruchu drogowego.

5. Myjnia świadczy usługi dla pojazdów takich jak: samochody, motocykle oraz quady o masie całkowitej do 3,5 tony i nieprzekraczających wysokości 3,20 m (samochody osobowe, samochody terenowe, vany, busy osobowe i busy ciężarowe).

6. Częścią myjni jest również urządzenie: odkurzacz samoobsługowy. Klient zobowiązany jest przestrzegać instrukcji umieszczonej przy urządzeniu.

7. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia klient zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć szczelnie pojazd celem jego zabezpieczenia przed dostaniem się wody.

8. Aby skorzystać z myjni należy dokonać płatności poprzez wrzucenie wybranej ilości monet do paneli wrzutowych na danym stanowisku.

9. Do panelu wrzutowego można wrzucać monety, których nominał został wskazany przy danym panelu wrzutowym.

10. W obrębie myjni znajduje się rozmieniarka banknotów. Celem wymiany banknotów na bilon należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą przy rozmieniarce. Rozmieniarka przyjmuje banknoty do 100 zł i wymienia je na bilon w nominałach 1 zł, 2 zł lub 5 zł.

11. Klient płaci 1pln za 20 sekund czasu pracy myjni.

12. Klient płaci 2pln za 180 sekund czasu pracy odkurzacza.

13. Klient zobowiązany jest przestrzegać instrukcji umieszczonych przy każdym stanowisku mycia i przy każdym urządzeniu. Urządzenia należy używać zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem.

14. W obrębie myjni zabronione jest podejmowanie działań niezgodnych z właściwościami lub przeznaczeniem urządzeń myjni, w tym w szczególności:
a) stosowanie własnych środków myjących;
b) mycie ręczne pojazdów;
c) mycie silników;
d) lokowanie stanowisk mycia;
e) kierowania strumienia wody na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne, gniazdka wtykowe, elementy wnętrza pojazdu, urządzenia myjni oraz inne elementy nieprzystosowane do mycia wysokociśnieniowego;
f) ciągnięcie za wąż wysokociśnieniowy, gdy jest zapętlony lub załamany;
g) wlewanie olejów lub innych płynów do kratek ściekowych;
h) mycie szczotką dostępną w myjni bez zastosowania odpowiedniego programu myjącego;
i) mycie szczotką myjni kół i felg;
j) odkładania urządzeń myjni, w tym pistoletu, w miejsca do tego niewyznaczone.

15. Klient zobowiązany jest do korzystania z myjni w odpowiedniej odzieży, używając między innymi gumowych butów, okularów ochronnych, ochronnego nakrycia głowy.

16. Wypływający strumień wysokociśnieniowy wytwarza odrzut, Klient zobowiązany jest trzymać urządzenie (pistolet) oburącz.

17. Klient nie może unieruchamiać dźwigni urządzenia (pistoletu) w czasie jego pracy. Po każdym użyciu, klient powinien założyć blokadę bezpieczeństwa urządzenia (pistoletu), aby uniemożliwić niezamierzony wytrysk strumienia wysokociśnieniowego.

18. Klient, aby skorzystać ze szczotki znajdującej się przy stanowisku mycia, powinien przed jej użyciem opłukać ją strumieniem wody. Użycie szczotki przez klienta bez zastosowania odpowiedniego programu myjącego może spowodować jej uszkodzenie, za które odpowiedzialność będzie ponosił klient. Przy czym wysokość odszkodowania za zniszczenie szczotki obejmuje, w szczególności koszt wymiany szczotki, który na pierwszy dzień obowiązywania Regulaminu wynosi 120 zł.

19. Klient nie jest uprawniony do korzystania z myjni między innymi celem umycia silników lub innych elementów zabrudzonych olejami lub substancjami ropopochodnymi. Powstałe ścieki olejów, substancji ropopochodnych lub innych podobnych substancji mogą spowodować uszkodzenie separatora. Przy czym wartość odszkodowania za zniszczenie separatora obejmuje, w szczególności jego naprawę, która na pierwszy dzień obowiązywania Regulaminu średnio wynosi 5000 zł.

20. Celem uzyskania najlepszego efektu mycia należy skorzystać ze wszystkich programów w zaprogramowanej kolejności.
Jakość urządzeń w obrębie myjni, przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszelkich instrukcji przy stanowiskach mycia i urządzeniach zapewnia bezpieczne mycie pojazdów.

21. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone elementy pojazdów, które nie są przystosowane do mycia wysokociśnieniowego, w tym w szczególności luźnych, nieprawidłowo polakierowanych lub skorodowanych elementów. Takie elementy powinny zostać zdemontowane przez klienta lub zabezpieczone w wystarczający sposób.

22. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości urządzenia (pistoletu) od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji stanowiskowej.

23. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w związku z zamarzaniem wody z uwagi na niską temperaturę powietrza.

24. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą w obrębie myjni, przed lub po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie wynika z nienależytego świadczenia usługi mycia na rzecz klienta.

25. W przypadku niezastosowania się klienta do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, myjnia nie odpowiada za powstałe w związku z tym szkody.

26. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń w obrębie myjni powstałe z jego winy, będą one podstawą do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

27. Pytania i uwagi można kierować przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: poznan@asb24.pl.

28. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub w przypadku awarii.

29. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

30. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.